Betingelser

Selskab:
Topdanmark

Forsikringstager:
Horsens Lift ApS Strib Landevej 108, 5500 Middelfart

Dækning:
Brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejningsmateriel udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefrakommende skade på materiellet dækket.
Betingelser:
Standard. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og/eller hærværk anmeldes til politiet.

Selvrisiko:
Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi: Beløbet er fastsat for år 2021.

Ved enhver skade gælder der en selvrisiko kr. 25.000.

Download betingelser

Herunder kan du downloade vore generelle betingelser samt forsikringsbetingelser.

ALMINDELIGE BETINGELSER
Den, der bestiller ydelser, betegnes i det følgende som lejer, mens Horsens Lift Aps, der præsterer ydelser, betegnes som udlejer. Udlejers ydelser og afregning heraf. 

Udlejers ydelser kan omfatte: 

Liftudlejning
• Betjening af materiel, som faktureres pr. time
• Transport mellem udlejers plads og montering, opstilling og demontering, som faktureres pr. time
• Forsikring af det lejede, miljøafgift samt forbrugt brændstof. 

Beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste. 

Lejeres pligter og ansvar: 

Transport og levering
• Det påhviler lejeren at sikre, at materiellet kan fremføres på arbejdspladsen af bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund.
Evt. ekstra ventetid eller nødvendig brug af ekskl. (se under opstilling) hos en udlejeres afdelinger, har lejer det fulde ansvar under transporten. 

Opstilling
Når liften skal leveres/opstilles, kan der være brug for tillægsydelser som ekskl.

• Tilladelse til parkering på offentlig vej
• Anmeldelse til myndighed
• Levering af afspærringsmateriel
• Levering af køreplader 

Lejer skal altid aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Evt. manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, el-kabler, nøgler m.m. erstattes af lejer. 

Dette kontrolleres af udlejer indenfor rimelig tid efter returnering, og hvis det er nødvendigt med ekstra rengøring eller reparation, debiteres lejer for omkostningerne. 

Lejer bærer alene ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel. Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. 

Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/ skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig. 

Skader, der skyldes fejl ved materiellet eller har med anvendelsen at gøre, skal uden ophold anmeldes til udlejer. 

Hvis en eller flere af ovenstående ydelser ønskes, skal det aftales ved bestilling af materiel, hvorefter det udføres for lejers regning. 

Reklamation over udstyr
Lifte og maskiner leveres i rengjort og driftsklar stand. Lejer er forpligtet til straks efter modtagelsen at reklamere i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede materiel. Reklamation efter første lejedag har ingen retsvirkning. Lejer må under ingen omstændigheder tillade udførelse af reparationer eller forandringer på det lejede, men skal snarest give besked til udlejer, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser. Lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader, materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. 

Placering og anvendelse
Lejer må ikke, uden skriftlig aftale med udlejer udlåne, udleje eller overdrage materiel til 3. mand, ligesom materiellet ikke må flyttes til ny adresse uden aftale med udlejer. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i / ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne er ansvarlig for, at disse udføres således, at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at tilse (inspicere) det udlejede materiel. 

Tilbagelevering
Lejer skal efter endt brug forberede maskinens afhentning ved, at den er opryddet og rengjort, opladet og parkeret, hvor den blev leveret. Nøglen anbringes samme sted som ved leveringen eller efter aftale. 

FORSIKRINGSBESTEMMELSER
Samtidig, med at der indgås lejeaftale, er lejer forpligtet til at indgå aftale om forsikring af det lejede i hele lejeperioden, hvilket indebærer betaling af forsikringspræmie iht. den gældende prisliste. Der indgår flg. forsikringer: 

Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Udlejer har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde ved udlejers skadestilføjelse på tredjemand eller ejendom(tingsskade). 

Forsikringen dækker for skader med indtil 10 mio. kr. pr. forsikringsår. Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover den dækning, der måtte opnås under den af udlejer tegnede forsikring, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvaret og risikoen ligger herudover, at tegne supplerende forsikring. 

Motorkøretøjsforsikring
Udlejer har desuden tegnet motorkøretøjsforsikring, som dækker alt selvkørende materiel. Selvrisikoen for alle typer materiel er kr. 10.000,- pr. skade, som altid betales af lejer. 

Øvrige betingelser
Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer. Lejer har pligt til selv at tegne forsikring mod det erstatningsansvar, som lejer måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af dette. Lejer skal på anmodning dokumentere, at sådan forsikring er tegnet og i kraft. 

Anmeldelse af skade
Ved skade på lift eller teleskoplæssere skal der straks foretages anmeldelse til Horsens Lift ApS, hvoraf flg. skal fremgå: 

(Bemærk at lejer skal betale et beløb op til selvrisiko ved alle former for skader) 

  • Kundens navn og telefonnummer.
  •  Lifttype og tilhørende liftnummer.
  • Geografisk placering.
  •  Skadens omfang.
  • Omstændigheder ved skadens opståen.
  •  Oplysninger om modpart; navn, telefonnummer og policenummer. 

Herefter opretter Horsens Lift ApS en skadesag med fotos, beskrivelse og anden dokumentation. 

Lejer debiteres i reglen for selvrisikoen, mens omkostningerne til reparationen betales af forsikringen. Bemærk at hver skade opgøres for sig, hvilket kan medføre betaling af flere gange selvrisiko. 

Tilbud og priser
Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive moms. Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende lejebetingelser. 

Fakturering og betaling
Efter lejemålets afslutning fremsender udlejer faktura, der som standard forfalder til betaling efter 14 dage. For lejemål af længere varighed er udlejer berettiget til at kræve fakturering hver måned med betaling efter 14 dage. 

Ved betaling senere end forfaldsdag beregnes der renter af 2 % pr. måned. Betaling af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstiden dermed udskydes. 

Evt. uoverensstemmelse mellem lejer og udlejer eller evt. modkrav fra lejers side berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb. 

Lejemålets løbetid og ophør
Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører på det tidspunkt, som lejer har afmeldt materiellet, til når materiellet leveres tilbage på udlejers plads. 

Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag, søndag og helligdage regnes disse for lejedag. Lejen er baseret på max 10 timer pr. arbejdsdag. Udlejeren er berettiget til den aftale leje, uanset om det lejede benyttes eller ej.  

Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvis de nærværende betingelser og anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren. 

Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte periode.  

Materiel kan afmeldes telefonisk døgnet rundt og gælder til den kalenderdag, hvor afmeldingen er noteret. Udlejeren har herefter ret til at afhente og videreudleje det udlejede materiel. 

Lejeren er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. 

Force Majeure
I tilfælde af force majeure er udlejer fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt udlejer eller udlejers underleverandør forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse almindelige betingelser for leje af lifte og materiel som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignede, medmindre, det kan påvises, at udlejer med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen. 

Værneting
For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.