Betingelser

Selskab:
Topdanmark

Forsikringstager:
Horsens Lift ApS Strib Landevej 108, 5500 Middelfart

Dækning:
Brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejningsmateriel udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefrakommende skade på materiellet dækket.

Betingelser:
Standard. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og/eller hærværk anmeldes til politiet.

Selvrisiko:
Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi: Beløbet er fastsat for år 2023.

Ved enhver skade gælder der en selvrisiko kr. 49.500.

Download betingelser

Herunder kan du downloade vore generelle betingelser samt forsikringsbetingelser.

ALMINDELIGE BETINGELSER

Den, der bestiller ydelser, betegnes i det følgende som lejer, mens Horsens lift, der præsterer ydelser betegnes som udlejer. Lifte, teleskoplæssere, minikraner og andet udstyr betegnes som materiel. Der tages ejendoms-forbehold for alt materiel som udleveres til kunder i forbindelse med udlejning eller salg, idet vort materiel kan være ejet af finansieringsselskab eller et andet selskab i Horsens lift. Således kan materiel ikke skifte ejer før indfrielse af evt. restgæld er indgået ligesom alle ydelser skal være fuldt og rettidigt betalt. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer.

Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave, og dermed godkendt af Horsens lift.

Udlejers ydelser og afregning heraf:

Udlejers ydelser kan omfatte:

• Materieludlejning

• Transport mellem udlejers plads og retur

• Skadesikring af det lejede, rengøring, håndteringsgebyr samt forbrug. Brændstof kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste.

LEJERENS PLIGTER OG ANSVAR

Oprettelse som kunde hos Horsens lift:

Inden udlejning kan finde sted, skal alle kunder oprettes i firmaets database og flg. oplysninger er altid påkrævet: Navn, adresse, tlf., CVR, mail, samt navn og mobil på bestiller.

Transport og levering:

Det påhviler lejeren at sikre, at materiellet kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje, og opstilles på bæredygtig grund. Evt. ekstra ventetid eller nødvendig brug af eksempelvis kran eller andre hjælpemidler debiteres lejer. Hvis lejer ønsker det og der afhentes materiel hos en af udlejers afdelinger, har lejer det fulde ansvar under transporten.

Reklamation over udstyr:

Materiellet leveres i rengjort og driftsklar stand. Lejer er forpligtet til straks efter modtagelsen, at reklamere i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede materiel. Reklamation efter første lejedag har ingen retsvirkning. Lejer må under ingen omstændigheder lade udføre reparationer eller forandringer på det lejede, men skal snarest give besked til udlejer, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser.
Lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader påført materiellet ved reparationsarbejde udført i strid med det ovenfor anførte.

Placering og anvendelse:

Lejer må ikke, uden skriftlig aftale med udlejer, udlåne, udleje eller overdrage materiel til tredjemand ligesom materiellet ikke må flyttes til ny adresse uden aftale med udlejer.
Ved anvendelse i udlandet eller på havet, kræves endvidere særskilt tilladelse fra udlejer og dennes forsikringsselskab, og der tages forbehold for evt. præmieforhøjelse.
Lejer må ikke direkte, eller indirekte, medvirke til at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i eller ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes.
Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.

Tilbagelevering:

Lejer skal efter endt brug forberede maskinens afhentning ved, at den er opryddet og rengjort, opladet og sikre uhindret adgang til materiellet.
Lejer skal sikre at der er strøm/ brændstof nok på udstyret til at udstyret kan læsses/ aflæsses ifm. Transport.
Nøglen anbringes samme sted som ved leveringen eller efter aftale.
Lejer skal altid aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage.
Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer.
Dette kontrolleres af udlejer indenfor rimelig tid efter returnering, og hvis det er nødvendigt med ekstra rengøring eller reparation debiteres lejer for omkostningerne.
Større reparationer dokumenteres fotografisk.

Ansvar og skader:

Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden. Ved afmelding er lejer pligtig til at sikre, at materiel ikke kan stjæles eller misbruges ved at træffe aftale med udlejer om placering af nøgle.
Lejer bærer alene ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel.

Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., medmindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.
Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, brand, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.
Skader der skyldes fejl ved materiellet eller har med anvendelsen at gøre, skal uden ophold anmeldes til udlejer.

Skadesikringsbestemmelser:

Samtidig med at der indgås lejeaftale er lejer forpligtet til at indgå aftale om skadesikring af det lejede udstyr i hele lejeperioden, hvilket indebærer betaling af skadesikringspræmie iht. den gældende prisliste. Under skadesikring indgår følgende:

Maskinkasko:

Udlejer har tegnet maskinkaskosikring, som dækker brand, tyveri, hærværk samt anden pludselig opstået skade på materiellet.
Selvrisiko for denne skadesikring afholdes af lejer og andrager tre maskingrupper/ skadesikringsgrupper som fremgår af
Horsens Lift bruttoprisliste.
Maskingrupperne/ skadesikringsgrupperne andrager følgende selvrisiko for lejer ifm. skader:
49.500 pr materiel.

Erhvervs- og produktansvarssikring:

Udlejer har tegnet en erhvervs- og produktansvarssikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde ved udlejers skadestilføjelse på tredjemand eller ejendom (tingskade). Skadesikringen dækker for skader med indtil 10 mio. kroner.
Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover den dækning, der måtte opnås under den af udlejer tegnede skadesikring, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvaret og risikoen ligger herudover, at regne supplerende skadesikring.

Motorkøretøjssikring:

Udlejer har desuden tegnet motorkøretøjssikring, som dækker alt selvkørende materiel. Selvrisikoen for alle typer materiel betales af lejer og udgør kr. 49.500,- pr. skade.
Skader forvoldt på tredjemands ting af andre end lejer debiteres med dobbelt selvrisiko.

Øvrige betingelser:

Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer.
Lejer har pligt til selv at tegne skadesikring mod det erstatningsansvar, som lejer måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af dette. Lejer skal på anmodning dokumentere, at sådan skadesikring er tegnet og i kraft.

Anmeldelse af skade:

Ved skade på materiel skal der straks foretages anmeldelse til udlejer hvoraf flg. skal fremgå:
• Lejers navn og telefonnummer
• Materieltype og tilhørende materielnummer
• Geografisk placering
• Skadens omfang
• Omstændigheder ved skadens opståen
• Oplysninger om modpart; navn, telefonnummer og policenummer

Herefter opretter udlejer en skadesag med fotos, beskrivelse og anden dokumentation.
Som udgangspunkt debiteres lejer for selvrisiko mens resten af omkostningerne til reparationen betales af skadesikringen.
Bemærk at hver skade opgøres særskilt, hvilket kan medføre debitering af selvrisiko over flere gang, hvis materiellet returneres med flere store skader.

Fakturering og betaling:

Efter lejemålets afslutning, fremsender udlejer faktura, der som standard forfalder til betaling efter 14 dage. For lejemål af længere varighed er udlejer berettiget til at kræve fakturering for hver måned efter udlejers ønske.
Ved betaling senere end forfaldsdag beregnes der renter 2% per måned. Betaling af renter er ikke ensbetydende med at forfaldstid dermed udskydes.
Udlejer kan desuden kræve forudbetaling af leje, enten forholdsmæssigt eller det fulde beløb.
Eventuelle uoverensstemmelse eller tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb.

Lejemålets løbetid og ophør:

Afmeldingen af lejet materiel kan ske ved aflevering af materiellet på et af udlejers depoter eller ved direkte henvendelse på telefon +45 75 60 19 69, som også svarer udenfor alm.
Udlejeren har herefter ret til at afhente og videreudleje materiellet. Hindres adgang til materiellet, uanset årsag, beregnes leje indtil dette igen er frit tilgængeligt.
Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage indenfor lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag, søndag og helligdage, regnes disse for lejedage.
Lejen er baseret på maksimalt 10 timer per arbejdsdag.
Udlejeren er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej.
Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel og herunder at annullere lejeaftaler til senere udførelse i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning, at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvis de nærværende betingelser og anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt.
I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren.
Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte periode.
Lejeren er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af
batterier, oliecheck og smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort.
Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler.

Force majeure:

I tilfælde af force majeure er udlejer fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består.
Force majeure foreligger, såfremt udlejer eller udlejers underleverandør forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse almindelige betingelser for at leje lifte og materiel som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import-eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende medmindre det kan påvises, at udlejer med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Værneting:

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.
Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., medmindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.
Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, brand, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.
Skader der skyldes fejl ved materiellet eller har med anvendelsen at gøre, skal uden ophold anmeldes til udlejer.