Privatlivspolitik

Tak, for at du har valgt at bruge vores lifte m.v.
Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services.
Udover at være den foretrukne leverandør af lifte m.v. til udlejning, er vores ypperste mål derfor at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services.
Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine per-sondata på bedst mulige vis.
I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores hjemmeside og leje af lifte m.v.
Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke ydelser leverer vi

Vores virksomhed står for udlejning af lifte, teleskoplæssere, ergonomiske hjælpemidler m.v.
Til brug herfor indsamler vi en række data om dig.
I de andre menuer har vi uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting.
Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.
Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.
Privatlivspolitik
Side 3 af 11
Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

Vi indsamler persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:
Når du lejer vores lifte eller andre udlejningsvarer.
Du kan i menuen nedenfor, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

Vi bruger dine persondata på flere måder

Her kan du læse følgende:

 •  At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
 • At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
 • At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata
 • At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde

Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål

Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

 1. I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.
  Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.
  Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores over-holdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.
  Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til, fordi det var nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.
 2. I den anden kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interes-ser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.

Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondata ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.
Vi sletter dine persondata efter 6 år, da vi vurderer, at vi ikke længere har brug for dem på dette tidspunkt.
Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.
Vi opdaterer løbende dine persondata, hvis du meddeler os dine ændringer.

Vi videregiver dine persondata i disse tilfælde
Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, med-mindre:

 • det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
 • du har givet os samtykke til det, eller
 • det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag)
 • det er som led i vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU

Hvis det er nødvendigt. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. samarbejdspartnere, underleverandører og databehandlere.

Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set, kan levere vores ydelse til dig.
Det kan f.eks. være levering af lifte til din adresse og afhentning af lifte fra din adresse.

Hvis du har givet samtykke. Vi videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer eller
enkeltpersoner uden for vores virksomhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.
Dit samtykke og dermed videregivelsen til vores samarbejdspartnere dækker blandt andet over, at vores samarbejdspartnere må kontakte dig med henblik på salg og markedsføring.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henven-delser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart. Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit sam-tykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.
I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter.
Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU. Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores data-behandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika. USA er ikke et tredjeland pga. den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, hvis virksomheden i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen.

Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af person-data passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til lovgiv-ningen.

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine person-data, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte persondata rettet
 • Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
 • Ret til at få slettet dine persondata
 • Ret til at kræve begrænsning
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktpersondataene i bunden.

Ret til at få forkerte persondata rettet
Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af, hvis disse skulle være forkerte.

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene.
Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi fore-tager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.
Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine persondata
Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.
Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til Microsoft (vi anvender deres system)
Alle vores databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her: https://www.datatil-synet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield/)og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.
Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser
Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed eller træffer automatiske afgørelser.

Klage
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.
Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstem-melse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet.
Du kan skrive til os på post@horsenslift.dk
Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.
Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

 

 

Børn

Vores virksomhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst persondata fra og om børn.
Vi er realistiske omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.
Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn og vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi utilsigtet har modtaget persondata om børn.
Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktpersondata i bunden.

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.
Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondata-ene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

 • Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
 • Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
 • Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.
Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der har brug for det.
Medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring.
Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores medarbejdere i kor-rekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.

Risikoen og ansvarsfraskrivelse
Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.
Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.
Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.
Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.
Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.
Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

Underretning
Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.
Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside, kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma
Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed Horsens Lift ApS er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstem-melse med lovgivningen:

Horsens Lift ApS
Meteorvej 12, 8700 Horsens
CVR: 29243123
Telefonnr.: 75601969
Mail: post@horsenslift.dk
Website: www.horsenslift.dk

Opdatering af denne Persondatapolitik

Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.
Når vi laver ændringer i persondatapolitikken, vil vi nævne det herunder.

Version 1 | 23. maj 2018 | Godkendt af Jeanette Jensen og Esben Jensen